گواهینامه ها

گواهینامه ISO 9001


در حوزه تولید و بسته بندی روانکارهای خودرویی

گواهینامه ISO/TS 29001


در حوزه تولید و بسته بندی روانکارهای خودرویی

گواهینامه TUW


در حوزه بسته بندی روانکارهای خودرویی

پروانه استاندارد


روغن موتورهای دیزلی

پروانه استاندارد


روغن دنده سوپر هیپوئید

پروانه استاندارد


روغن موتور بنزینی

پروانه استاندارد


روغن دنده هیپوئید