روغن موتور دیزلی سنتتیک CH4-20W50

HIGHTECH DESIGN FOR DESEL ENGINES HIGHER THAN 2005

روغن موتور پونته میلانو CH4-20W50 روانکاری بسیار مطلوب با تکنولوژی سنتتیک است که در مناطق مختلف و خصوصا مناطق گرمسیری کاربرد دارد. این روغن با توجه به خواص و کیفیت خود قابلیت کنترل بخش زیادی از گوگرد موجود در گازوئیل را دارا بوده و بدینوسیله از خوردگی و فرسودگی موتورهای دیزلی جلوگیری می نماید. از این روغن میتوان در موتورهای دیزلی مدرن و نیمه مدرن در دماهای بالا استفاده کرد.