روغن تمام سنتتیک CVT

HIGHTECH DESIGN FOR TRANSMISSION HIGHER THAN 2007

روغن تمام سنتتیک CVT (Continuously Variable Transmission) یا متغیر پیوسته است. محافظت کامل از قطعات در هر شرایطی و جلوگیری از خوردگی در محل برخورد فلز به فلز از ویژگی های این روغن است. فرمولاسیون این روغن به گونه ای است که از ورود هوا و ایجاد کف جلوگیری میکند تا روغن تحت فشار های موجود نیز روان کنندگی خوب و کیفیت پایداری را به همراه داشته باشد.