اکتان بوستر

HIGHTECH DESIGN TO BOOST OCTANE RESTORE POWER AND ACCELERATION

این محصول به صورت ویژه برای افزایش عدد اکتان در بنزین طراحی شده است. پایین بودن عدد اکتان مانع از احتراق کامل  می شود و باعث خواهد شد بنزین به شکل ناقصی بسوزد، در صورتی که با بکاربردن میزان توصیه شده از این مکمل میتوان این عدد را بین ۴ تا ۶ واحد در حدود ۴۰لیتر بنزین افزایش بدهد. این محصل کمک خواهد کرد بنزین بتواند فشار و دمای بیشتری را در محفظه احتراق تحمل کند و قبل از جرقه زدن شمع دچار خود احتراقی نشود.