روغن موتور تمام سنتتیک SL-10W40

HIGHTECH DESIGN FOR ENGINES HIGHER THAN 2002

روغن موتور نیمه سنتتیک با ویژگی صرفه جویی در مصرف سوخت و درجه گرانروی 10 W 40(-15.5 °C+40°C ) و روندگی مناسب در دماهای پایین و ويژگی های دیگر نظیر قابلیت محافظت عالی از سطوح، قابلیت تمیزکنندگی بالا، حداقل تبخیر در دماهای بالا، حداکثر محافظت از موتور و سازگار با محیط زیست می باشد.