روغن موتور نیمه سنتتیک SM-10W40

HIGHTECH DESIGN FOR ENGINES HIGHER THAN 2004

روغن موتور نیمه سنتتیک مولتی گرید با کارای فوق العاده و با گرانروی 10 W 40(-15.5 °C+40°C ) که برای موتورهای بنزینی پرشتاب و قدرتمند طراحی شده است.
این روغن میتواند در سخت ترین شرایط کارکرد، افزایش محافظت موتور و استارت سریع در تمامی شرایط آب و هوایی را داشته باشد.