روغن موتور دیزلی

نمایش 13–19 از 19 نتیجه

روغن موتور دیزلی 20 لیتری API CH4-15W40

نوع : Semi synthetic Technology روغن موتوری با فرمولاسیون پیشرفته برای مقیاس بزرگی از موتورهای دیزل از جمله موتورهای دیزلی اروپایی، امریکایی، چینی و غیره طراحی شده است. روغن موتور CH4-15W40 پونته میلانو قابلیت بسیار خوب در انجام وظایف یک روانکار را داشته و به‌علت ساختار مناسب کمترین آلودگی را برای محیط زیست دارد. موارد کاربرد : استفاده از این روغن موتور در موتورهای دیزلی اروپایی، امریکایی، چینـی و غیـره مناسب اسـت. حجم : 20 لیتر

روغن موتور دیزلی 205 لیتری API CH4-20W50

نوع : Semi synthetic Technology روغن موتور پونته‌ میلانو CH4-20W50 روانکاری بسیار مطلوب با تکنولوژی نیمه سنتتیک است که در مناطق مختلف و خصوصا مناطق گرمسیری کاربرد دارد. این روغن با توجه به خواص و کیفیت خود قابلیت کنترل بخش زیادی از گوگرد موجود در گازوئیل را دارا بوده و بدینوسیله از خوردگی و فرسودگی موتورهای دیزلی جلوگیری می‌نماید. از این روغن می‌توان در موتورهای دیزلی مدرن و نیمه مدرن در دماهای بالا استفاده نمود. موارد کاربرد : استفاده از این روغن موتور در موتورهای دیزلی مدرن و نیمه مدرن اروپایی، امریکایی، چینـی و غیـره و حتی در دماهای بالا مناسب اسـت. حجم : 205 لیتر(بشکه)

روغن موتور دیزلی 20 لیتری API CH4-20W50

نوع : Semi synthetic Technology روغن موتور پونته‌ میلانو CH4-20W50 روانکاری بسیار مطلوب با تکنولوژی نیمه سنتتیک است که در مناطق مختلف و خصوصا مناطق گرمسیری کاربرد دارد. این روغن با توجه به خواص و کیفیت خود قابلیت کنترل بخش زیادی از گوگرد موجود در گازوئیل را دارا بوده و بدینوسیله از خوردگی و فرسودگی موتورهای دیزلی جلوگیری می‌نماید. از این روغن می‌توان در موتورهای دیزلی مدرن و نیمه مدرن در دماهای بالا استفاده نمود. موارد کاربرد : استفاده از این روغن موتور در موتورهای دیزلی مدرن و نیمه مدرن اروپایی، امریکایی، چینـی و غیـره و حتی در دماهای بالا مناسب اسـت. حجم : 20 لیتر

روغن موتور دیزلی 20 لیتری API CD-25W50

نوع : Mineral Synthetic Technology روغن موتور CD-25W50 پونته‌میلانو روانکاری بسیار مطلوب با تکنولوژی مینرال است که در مناطق مختلف و خصوصا مناطق گرمسیری کاربرد دارد. این روغن با توجه به خواص گرانروی خود از خوردگی و فرسودگی موتورهای دیزلی جلوگیری می‌نماید. این روغن به‌علت قلیائیت مطلوب باعث جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق داخلی در سوخت‌های دیزلی با درصد گوگرد بالا و در نتیجه افزایش عمر روغن و موتور ماشین می‌شود. از این روغن می‌توان در موتورهای دیزلی قدیمی و نیمه مدرن در دماهای بالا استفاده نمود. موارد کاربرد : استفاده از این روغن موتور در موتورهای دیزلی قدیمی و نیمه مدرن اروپایی، امریکایی، چینـی و غیـره حتی در دماهای بالا مناسب اسـت. حجم : 20 لیتر

روغن موتور دیزلی 205 لیتری API CD-25W50

نوع : Mineral Synthetic Technology روغن موتور CD-25W50 پونته‌میلانو روانکاری بسیار مطلوب با تکنولوژی مینرال است که در مناطق مختلف و خصوصا مناطق گرمسیری کاربرد دارد. این روغن با توجه به خواص گرانروی خود از خوردگی و فرسودگی موتورهای دیزلی جلوگیری می‌نماید. این روغن به‌علت قلیائیت مطلوب باعث جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق داخلی در سوخت‌های دیزلی با درصد گوگرد بالا و در نتیجه افزایش عمر روغن و موتور ماشین می‌شود. از این روغن می‌توان در موتورهای دیزلی قدیمی و نیمه مدرن در دماهای بالا استفاده نمود. موارد کاربرد : استفاده از این روغن موتور در موتورهای دیزلی قدیمی و نیمه مدرن اروپایی، امریکایی، چینـی و غیـره حتی در دماهای بالا مناسب اسـت. حجم : 205 لیتر(بشکه)

روغن موتور دیزلی 205 لیتری API CD-50

نوع : Mineral Synthetic Technology روغن موتور CD-50 پونته‌میلانو روانکاری بسیار مطلوب با تکنولوژی مینرال است که در مناطق مختلف و خصوصا مناطق گرمسیری کاربرد دارد. این روغن با توجه به خواص گرانروی خود از خوردگی و فرسودگی موتورهای دیزلی جلوگیری می‌نماید. این روغن به‌علت قلیائیت مطلوب باعث جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق داخلی در سوخت‌های دیزلی با درصد گوگرد بالا و در نتیجه افزایش عمر روغن و موتور ماشین می‌شود. از این روغن می‌توان در موتورهای دیزلی قدیمی و نیمه مدرن در دماهای بالا استفاده نمود. موارد کاربرد : استفاده از این روغن موتور در موتورهای دیزلی قدیمی و نیمه مدرن اروپایی، امریکایی، چینـی و غیـره حتی در دماهای بالا مناسب اسـت. حجم : 205 لیتر(بشکه)

روغن موتور دیزلی 20 لیتری API CD-50

نوع : Mineral Synthetic Technology روغن موتور CD-50 پونته‌میلانو روانکاری بسیار مطلوب با تکنولوژی مینرال است که در مناطق مختلف و خصوصا مناطق گرمسیری کاربرد دارد. این روغن با توجه به خواص گرانروی خود از خوردگی و فرسودگی موتورهای دیزلی جلوگیری می‌نماید. این روغن به‌علت قلیائیت مطلوب باعث جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق داخلی در سوخت‌های دیزلی با درصد گوگرد بالا و در نتیجه افزایش عمر روغن و موتور ماشین می‌شود. از این روغن می‌توان در موتورهای دیزلی قدیمی و نیمه مدرن در دماهای بالا استفاده نمود. موارد کاربرد : استفاده از این روغن موتور در موتورهای دیزلی قدیمی و نیمه مدرن اروپایی، امریکایی، چینـی و غیـره حتی در دماهای بالا مناسب اسـت. حجم : 20 لیتر